Klubblogo    Hjem        Kontakt oss    23.04.2014  DFI's lover

 

LOV FOR DRØBAK-FROGN IDRETTSLAG

Klubbnr.: 0215 0007

§ 1 Formål

Stiftet som idrettslag 6. April 1946. (Etter sammenslåing av Drøbak Idrettsforening, 25. oktober 1918, Drøbak Ballklubb, 3. August 1920, Frogn Idrettslag, 17. Januar 1934.)
Endret til allianseidrettslag 27. Februar 1997.

Endringer/Oppdateringer av vedtektene vedtatt på årsmøtet 18.02.1999
Endret til fleridrettslag 26.02.2001

Godkjent av Akershus Idrettskrets (18.03.1999)

Lagets farger er rødt og hvitt, med rødt som hovedfarge.

Logoen er en hvit due på rød bunn med krans i grønt i underkant

§ 2 Organisasjon

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus Idrettskrets.

Laget er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Laget hører hjemme i Frogn kommune, og er medlem av idrettsrådet i kommunen.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

Nye grener kan kun tas opp etter beslutning på ordinært årsmøte og krever simpelt flertall blant de stemmeberettigede.

§ 3 Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

For øvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledd og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Medlemmer som har utført betydelige tjenester for laget kan
velges til æresmedlemmer av styret. Forslag fremsettes av styret,
eller sendes styret senest 14 dager før årsmøtet.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget.

Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslaget side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av lagets budsjett og regnskap.

§ 7 Inhabilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte gjelder NIF`s inhabilitetsregler, jfr. NIF`s lov § 2 -7.

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIF`s lov kapittel 11 (NIF`s Straffebestemmelser).

§ 9 Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle lagets årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.

5. Behandle lagets regnskap i revidert stand, herunder gruppenes regnskaper.

6. Behandle innkomne forslag.

7. Fastsette kontingent.

8. Vedta lagets budsjett, herunder gruppenes budsjetter.

9. Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 15).

10. Velge:

a) Leder

b) Nestleder

c) 5 styremedlemmer

d) Revisor og dennes stedfortreder, eller – dersom lovkrav tilsier det – engasjere offentlig godkjent revisor.

e) 2 representanter til kontrollkomite

g) Leder og 2-4 medlemmer til valgkomité – etter årsmøtets vedtak.

h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

i) Godkjenne gruppestyrene

Styrets medlemmer velges for 2 år. Leder og nestleder kan ikke
tre ut samtidig. De øvrige valg gjelder for 1 år.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessige i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn.

I grupper, utvalg og råd m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.

Det forestas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 13 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

a) Vedtak på årsmøte i idrettslaget.

b) Vedtak i styret i idrettslaget.

c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.

d) Krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

§ 14 Idrettslagets styre

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av leder, nestleder og øvrige styremedlemmer som er valgt på årsmøtet. Styret kan blant sine medlemmer utpeke et arbeidsutvalg bestående av de årsmøtevalgte styremedlemmer, jfr § 13 kt. 7 a-d, som etter styrets instruks skal treffe vedtak i enkeltsaker og hastesaker.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. Bestemmelsen gjelder ikke ledere av komiteer som det etter § 12 punkt 7 f tilligger årsmøtet å utnevne.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 Grupper/avdelinger/komiteer

Idrettslaget skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Grupper opprettes av årsmøtet og ledes av et gruppestyre som velges på gruppens årsmøte. Lagets årsmøte bestemmer hvordan gruppene skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9. Gruppestyrene skal godkjennes av lagets årsmøte.

1. Gruppestyret består av minst 4 medlemmer; hvorav en velges som leder. Det anbefales at det i tillegg velges økonomiansvarlig og materialforvalter

2. Gruppestyret er ansvarlig overfor gruppens årsmøte og lagets styre for gruppens økonomi.

3. For gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

4. For gruppers årsmøte gjelder de samme lover som for lagets årsmøte så langt dette passer.

5. Gruppene utarbeider eget driftsbudsjett. Dette godkjennes på årsmøtet. Belastninger utover godkjent budsjett må på forhånd godkjennes av hovedstyret.

6. Gruppene fører egne regnskap som skal revideres av lagets revisor og godkjennes på årsmøtet.

7. Gruppene er lagets utøvende organ i den/de idretter de driver.

8. I idrettstekniske saker handler gruppene selvstendig.

9. Gruppene legger frem årsberetningen for lagets årsmøte.

§ 16 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret og de trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 17 kan ikke endres.

Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 4 måneder senere.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.04.2001 15:00


Skriv ut

 Tips en venn

Drøbak-Frogn IL, Frognhallen, Belsjøveien, Postboks 136, 1441  DRØBAK
e-post: dfi@dfi.no